Juridische informatie en Privacy policy

Als u deze website bezoekt en/of gebruikt maakt van deze website dat gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Algemeen

Fountain Capital Advisory BV ( per 1 mei 2019 onderdeel van MIJN-Effecten B.V.)  is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar beleggingsdiensten en -activiteiten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoelt in artikel 2.96 van de Wet op het financieel toezicht. Beleggen bij we en in welke vorm ook brengt financiële risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.  

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie op deze website met grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar oordeel van Fountain Capital Advisory BV een juiste weergave is van de stand van zaken te tijde van publicatie van de website , kan Fountain Capital Advisory BV er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft.  Fountain Capital Advisory BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Privacy & Veiligheid

Alle informatie en gegevens welke naar Fountain Capital Advisory wordt/worden gestuurd via de website , via e mail of op andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens de wet.

Fountain Capital Advisory BV heeft de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens NOG NIET gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is tevens verantwoordelijke in de zin van deze wet.

Als bezoekers of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Fountain Capital Advisory BV, de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer, financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U heeft het recht Fountain Capital Advisory BV schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen. 

Toepasselijk recht

Deze website, inclusief disclaimer is gericht tot het Nederlandse publiek.

 

Privacybeleid Fountain Capiatal Advisory BV

Binnen Fountain wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten, prospects, suspects en leveranciers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de klanten voor het goed uitvoeren van de met Fountain contractueel overeengekomen taken. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat Fountain zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Ook het personeel moet hierop kunnen vertrouwen. In deze tijd gaat ook Fountain mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Fountain is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Fountain geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Fountain. Dit privacybeleid van Fountain is in lijn met het algemene beleid van Fountain en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De Fountain is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: • de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Fountain gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Fountain houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Grondslag en doelbinding Fountain zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Fountain verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Fountain streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Bewaartermijn Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om Fountain taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Integriteit en vertrouwelijkheid Fountain gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Fountain voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid. Delen met derden In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Fountain afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Fountain controleert deze afspraken jaarlijks. Subsidiariteit Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken klant zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Fountain honoreert alle rechten van betrokkenen. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.fountaincapital.nl  Privacyreglement Fountain.
In dit reglement laat Fountain zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de klant, prospect, suspect of leverancier, haar personeel en Fountain en staat daarmee hoog op de agenda. Fountain heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief is. Fountain is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van Fountain. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

1. Wetgeving en definities

Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018. De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG): Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt. Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie. Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen. Bijvoorbeeld een Klantenservicenummer (BSN). Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

2. Reikwijdte

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Fountain. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen Fountain plaatsvinden.

3. Verantwoordelijke

Het bestuur van Fountain is verantwoordelijken voor de verwerkingen die door of namens Fountain worden uitgevoerd.

4. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking: • Verzamelen, vastleggen en ordenen • Bewaren, bijwerken en wijzigen • Opvragen, raadplegen, gebruiken • Verstrekken door middel van doorzending • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is. Doeleinden (Artikel 5, AVG) Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd.

Fountain heeft de volgende verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden voor persoonsgegevens vastgesteld: • Om een verplichting na te komen die in de wet staat zoals het verzamelen van gegevens voor het cliënt onderzoek op basis van o.a. de WFT, Mifid (II) of voor de uitvoering van de belastingwet. om de overeenkomst met de betrokkenen gesloten te kunnen uitvoeren het na toestemming van de betrokkene bewerken van persoonsgegevens voor een specifiek doel • voor marketingactiviteiten en het verbeteren van de dienstverlening van Fountain voor het analyseren van de website door bezoekers om communicatie en analyse van de communicatie (via NAW en e-mail gegevens) binnen en buiten Fountain mogelijk te maken

Als persoonsgegevens worden gebruikt voor een ander doeleind dan waarvoor ze zijn verkregen kan dat alleen indien dat andere doeleinde verenigbaar is met het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG) De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking bij Fountain alleen mag plaatsvinden: • Om een verplichting na te komen die in de wet staat • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen • Als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fountain of van een derde

Wijze van verwerking De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden. Fountain zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt Fountain alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe Fountain dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid van Fountain en in een eventueel aanvullend beveiligingsplan specifiek opgesteld voor een proces of registratie.

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG) Fountain geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

5. Transparantie en communicatie

Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG) Fountain informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Fountain geeft, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop Fountain met persoonsgegevens om zal gaan. Fountain verwijst betrokkene naar dit Privacy reglement.

Verwijdering Fountain bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van Fountain taken en wettelijk is voorgeschreven. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Fountain te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. Dit omvat ook inzage van een rectificatie.
• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Fountain om dit te corrigeren.
• Recht van verzet (intrekken toestemming): Betrokkenen hebben het recht aan Fountain te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor zover dat door de wet is toegestaan en zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen nadat de wettelijke termijnen zijn verstreken.
• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Fountain zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
• Recht op gegevensoverdracht: Betrokkenen hebben het recht tot gegevensoverdracht zover de wet zich hier niet tegen verzet.

Voornoemde informatie hoeft niet verstrekt te worden indien:
• de betrokkenen reeds over die informatie beschikt
• het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen
• het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke van
  toepassing is.
• de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim of een statutaire geheimhoudingsplicht Indienen van verzoek. Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail of een online webformulier ingediend worden. Fountain heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Fountain laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Fountain, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of KifiD. Aan de hand van een verzoek kan Fountain aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

6. Plichten van Fountain

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG) Fountain is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan Fountain de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:
• De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
• De doelen van de verwerking;
• Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
• Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
• Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
• De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist. Fountain past de bewaartermijnen toe zoals die o.a. zijn vastgelegd in de
  Burgerlijk Wetboek, de Wft, Mifid (II) en MiFir.
• De persoonsgegevens worden beveiligd naar de stand van de techniek. Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG) Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De Fountain voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG) De Fountain heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon met de AP. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en dit reglement. Contact met FG kan worden opgenomen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datalekken (Artikel 33,34, AVG) We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt Fountain dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Fountain dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting

Als Fountain een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van Fountain worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het bestuur van Fountain.

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.